Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY
46.

"Polaku pomyśl, to nie boli"

Czy wiesz, że gdy przyłożysz usta do rury wydechowej włączonego samochodu, to umrzesz po kilku minutach? Jeśli nie wiesz to lepiej nie próbuj, uwierz mi, że tak jest. A jak będzie, gdy od tej rury oddalimy się i będziemy wdychać spaliny z odległości np. pół metra? Słyszę wiele głosów, które również przed czymś takim szczerze przestrzegają (słusznie, bo też można się zatruć). No to gdzie jest granica bezpieczeństwa i czy w ogóle takowa istnieje? Przecież w naszych miastach roi się od samochodów i jakoś żyjemy.
No właśnie, jakoś żyjemy ale chodzi o to "jakoś". Ilość zgonów na raka jest w Polsce dwa razy większa niż średnio na świecie (!!!). Życie Polaków jest średnio o 7 lat krótsze niż życie ludzi na Zachodzie Europy.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że wdychanie czystego powietrza na przykład na Mazurach lub w Bieszczadach gwarantuje więcej zdrowia niż wdychanie powietrza zatrutego spalinami w dużych aglomeracjach miejskich. Nie zapominajmy również, że nie tylko samochody zatruwają nasze powietrze. Spójrzmy ile kominów góruje nad tysiącami fabryk i kombinatów przemysłowych oraz ile kominów wyziewa swoje dymy z naszych domów.
A jak jest z wodą? Jak zareaguje organizm człowieka, któremu do szklanki wody wsypiemy łyżeczkę jakiegoś pestycydu i damy mu ją do wypicia? Pewna śmierć. To może pół łyżeczki albo tylko 1 gram. Nadal niebezpiecznie. Zatem gdzie jest granica bezpieczeństwa?
Pestycydy są związkami syntetycznymi używanymi do ochrony roślin, pasz, skór, drewna, zwierząt hodowlanych przed grzybami, bakteriami, szkodnikami, chwastami itp. Pestycydy dzielimy na:
ˇ akarycydy - do zwalczania roztoczy
ˇ algicydy - do zwalczania glonów
ˇ herbicydy - do zwalczania chwastów
ˇ insektycydy - do zwalczania owadów
ˇ fungicydy - do zwalczania grzybów
ˇ nematocydy - do zwalczania nicieni
ˇ rodentycydy - do zwalczania gryzoni
ˇ maluskocydy - do zwalczania ślimaków
Dzisiaj rolnicy stosują tysiące pestycydów, z którymi wcześniej nie mieliśmy nigdy do czynienia. Ale niech nikt nie liczy na to, że te przydatne rolnikom pestycydy trują chwasty, owady, szczury i myszy, a przy tym nie szkodzą ludziom.
Pestycydy to tylko przykład trucizn pochodzących z rolnictwa. Do tego dodać trzeba inne trucizny pochodzące ze ścieków przemysłowych oraz komunalnych oraz trucizn, których źródłem są śmietniska. Poniżej podajemy listę pierwiastków i związków chemicznych, które zgodnie z obecnie obowiązującą normą muszą być nadane w wodzie pitnej (Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 937). To tylko wybrane związki, te najgroźniejsze. Do nich dopisać należy setki innych niebadanych w ogóle.

Amoniak; Antymon; Arsen; Azotany (NO-3); Azotyny (NO-2); Bar; Bor; Bromiany; Chlor wolny; Chrom; Glin; Kadm; Mangan; Nikiel; Ołów; Rtęć; Srebro; Akryloamid; Akrylonitryl; Benzen; Benzo(a)piren; Bromodichloropentan; Bromoform(tribromometan); Chlorobenzen; Chlorofenole; Chloroform(trichlorometan); Chlorooctowy kwas; Czterochlorek węgla(tetrachlorometan); Dibromochlorometan; Dichloroetan; Epichlorohydryna; Etylobenzen; Fenol; Ftalan dibutylu; Formaldehyd; Ksyleny; PCB (polichlorowane bifenyle); Styren; Tetrachloroetan ; Tetrachloroeten; Trichloroetan; Trihalometany; Winylu chlorek; Aldicarb; Aldrin i Dieldrin; Atrazyna ; Bromofos; Chlordane; Chlorfenwinfos; Chloropiryfos; Chlorotalonil; Chlorotoluron; Cypermetryna ; DDT i metabolity; Deltametryna ; Dichlorofluanid; Dichlorofos; HCH (Heksachlorocykloheksan); HCB (Heksachlorobenzen); Heptachlor; Karbaryl; Lindan; Metoksychlor; Permetryna ; Symazyna ; Trichlorfon; Winklozolina;

W sumie 31 związków nieorganicznych i 37 związków organicznych, które są tysiące razy groźniejsze od tych pierwszych. Zachód bada w swoich wodach pitnych ponad 250 niebezpiecznych związków,co wcale nie oznacza, że my ich w wodach nie posiadamy. Owszem posiadamy, ale ponieważ nie ma normy na ich dopuszczalną ilość w wodzie, zatem mamy ich w ilościach zupełnie dowolnych.
Mam w ręku zupełnie starą normę dotyczącą również wodzie pitnej - normę z roku 1933. Aż miło się ją czyta - tu tylko mowa o żelazie, manganie, chlorkach i siarczanach, czyli wyłącznie o tych pierwiastkach i związkach, z którymi człowiek ma do czynienia na globie ziemskim od początku jej powstania. Związki, które nigdy tak nie truły jak te wytwarzane przez współczesny przemysł i które mamy w dzisiejszej wodzie pitnej (patrz: strona poprzednia).
Nie wiem kto i z jakiego powodu napisał kiedyś na murze pewnego bloku mieszkalnego we Wrocławiu następujący napis: "Polaku myśl, to nie boli". Nie pochwalam pisania na murach naszych domów, ale mimo to polecam to zdanie wszystkim, którzy zdolni są jeszcze do myślenia.

Częstość zgonów z powodu raka jest w Polsce dwukrotnie większa, niż średnio na świecie. Mamy więc do czynienia z epidemią raka. Opinia publiczna nie jest informowana o rozmiarach ponoszonych ofiar. Liczba zmarłych z powodu raka jest wielokrotnie wyższa nie tylko od liczby zabitych w wypadkach drogowych, ale nawet od liczby rannych w tych wypadkach.

Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP

W ostatnich 20 latach liczba alergików w Polsce uległa podwojeniu. W najbliższych kilku latach będziemy mieli w Polsce więcej alergików niż ludzi zdrowych.

Państwowy Zakład Higieny Warszawa, 4.XII 2002 r.

Spis publikacji