Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY
58.

PESTYCYDY - POMAGAJĄ CZY TRUJĄ ?

Azalia, sowa, tarpan, epoka, cesa, flisak, kora, sokół, warta, elida, ronda, liwia, certa, reda - to tylko niektóre nazwy pewnego znanego gatunku warzywa. Chyba niewielu z Was domyśla się, że chodzi tu tylko o ziemniaki, zwane również kartoflami albo pyrami. Aby hodować taką różnorodność ziemniaków, ale również setek innych warzyw i owoców, nasi zdolni hodowcy muszą się niemało napracować i chwała im za to. Ale ci sami hodowcy walczą nie tylko o różnorodność plonów, walczą również (przy-puszczam, że jeszcze bardziej) o wielkość tych plonów. Jak najwięcej wychodować z jednego hektara i w najkrótszym czasie. W świecie mocnej konkurencji bezwzględna walka o lepsze wyniki, niższe ceny, większą sprzedaż i większe zyski.
Niestety, do walki o te plony zaczęto pół wieku temu zaprzęgać nowego pomocnika, nawozy sztuczne i pestycydy. Przeróżne środki chemiczne, które nie są obojętne dla zdrowia ludzi.
Pestycydy, czyli chemiczne środki ochrony roślin stosowane są coraz pow-szechniej w rolnictwie. Postępującej szybko chemizacji rolnictwa powinien towarzyszyć równie szybki i powszechny rozwój informacji o poprawnym stosowaniu i przechowywaniu pestycydów. Często użytkownicy chemicznych środków ochrony roślin nie są dostatecznie uświadomieni co do toksyczności danego preparatu, jego przeznaczenia lub techniki stosowania. Taki stan rzeczy sprawia, że stosowanie pestycydów może prowadzić do zatrucia ludzi i zwierząt domowych i do skażenia środowiska.Każdy kto przystępuje do pracy z pestycydami, powinien zdawać sobie sprawę, że nawet środki trujące stosowane zgodnie z zaleceniami i przepisami BHP, nie są bezpieczne.
Ze względu na stopień toksyczności wszystkie preparaty chemiczne stosowane w Polsce do ochrony roślin zostały zaszeregowane do pięciu klas toksyczności, a mianowicie:
ˇ silnie trujące środki, trucizny - I i II klasa
ˇ środki szkodliwe dla zdrowia - III i IV klasa
ˇ środki praktycznie nieszkodliwe - V klasa
Na etykiecie preparatów zaliczonych do I klasy toksyczności znajduje się napis "TRUCIZNA" oraz rysunek trupiej czaszki.
Celem zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi zaleca się zachowanie następujących środków ostrożności:
1.Pomieszczenie przeznaczone na magazyn pestycydów powinno być tak dobrane, aby zapewniało pracownikom warunki BHP. Podłoga i ściany powinny być wykonane z materiału gładkiego, z którego łatwo usunąć rozlane czy rozsypane preparaty. Okna muszą być zabezpieczone kratami, a drzwi zaopatrzone w dobry zamek i napis ostrzegawczy. 2. W pomieszczenia przeznaczonych na magazyn pestycydów wolno przechowywać wyłącznie środki chemiczne do ochrony roślin i sprzęt przeznaczony do pracy
z nimi. Niedopuszczalne jest umieszczanie w magazynie z pestycydami produktów spożywczych ani pasz. 3. Do przechowywania w magazynie oraz do transportu nadają się wyłącznie preparaty w nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych opakowaniach.
4. Nie wolno przelewać ani przesypywać preparatów chemicznych do naczyń i opakowań, które są używane do środków spożywczych lub pasz.
5. Pojazd służący do przewozu preparatów musi być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem chemikaliami. W czasie transportu nie wolno pozostawić środków chemicznych w miejscach publicznych bez nadzoru.
6. Przeprowadzanie zabiegów chemicznych w polu musi odbywać się przy udziale minimum dwóch wyszkolonych osób po to, by w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
7. W czasie przeprowadzania zabiegu chemicznego w polu nie wolno pozostawiać aparatury, środków chemicznych, pustych opakowań oraz sprzętu pomocniczego bez nadzoru.
8. Kierunek poruszania się aparatu na polu powinien być tak obrany, aby preparat nie był znoszony przez wiatr na pracowników.
9. Podczas wykonywania zabiegu chemicznego w pomieszczeniu zamkniętym (np. w szklarni), należy zabieg rozpocząć w miejscu najbardziej oddalonym od wyjścia i stopniowo wycofywać się.
10. Nasiona zaprawiane pestycydami należy przechowywać w workach zaplombowanych i zaopatrzonych w etykietkę z odpowiednią informacją. Tych samych worków nie wolno używać do zboża przeznaczonego na paszę lub innych środków spożywczych.
11. Nasion zaprawianych pestycydami nie wolno w żadnym wypadku - nawet po długim okresie składowania i najstaranniejszym umyciu - przeznaczyć do spożycia przez ludzi ani na paszę.
12. Na terenie lub w pomieszczeniu, gdzie przeprowadza się zabieg chemiczny, nie mogą znajdować się osoby niepowołane ani zwierzęta domowe. Aby uniknąć przypadkowych zatruć, należy umieścić tablice informujące o przeprowadzanym zabiegu. Po zakończeniu zabiegu należy aparaturę opróżnić z resztek preparatu i starannie oczyścić. Czynności te wykonuje się w miejscu do tego przeznaczonym, usytuowanym w odpowiedniej odległości od źródeł wody pitnej oraz innych zbiorników i cieków wodnych.
13. W dniu wykonywania zabiegu, w dniu poprzedzającym go oraz następnym nie wolno pić alkoholu pod żadną postacią. Do pracy z pestycydami nie należy przystępować na czczo. Podczas pracy z pestycydami nie wolno pić, jeść ani palić tytoniu. W czasie przerwy w pracy można spożyć posiłek, jednak tylko po uprzednim umyciu się, wypłukaniu ust i zdjęciu odzieży ochronnej.
14. Miejsce na posiłki powinno być usytuowane w odpowiedniej odległości od miejsca pracy z pestycydami. Wszystkie stanowiska pracy z pestycydami muszą być zaopatrzone w czystą wodę do płukania ust i do umycia się, mydło i ręczniki (najlepiej papierowe - do jednorazowego użytku). Podczas pracy z pestycydami nie należy używać kremów kosmetycznych, gdyż natłuszczona skóra łatwiej wchłania trucizny.
15. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej powinny być przechowywane w specjalnych szafkach, przeznaczonych tylko do tego celu. W odzieży ochronnej nie wolno wchodzić do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, inwentarskich, magazynów produktów spożywczych i pasz.
16. Poza bezpośrednim zagrożeniem ze strony pestycydów istnieje niebezpieczeństwo ich szkodliwego działania na zdrowie ludzi i zwierząt pożytecznych poprzez produkty spożywcze i paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które zawierają pozostałości stosowanych pestycydów. Z tego względu należy ściśle stosować się do zaleceń dotyczących stosowania tych pestycydów i przestrzegać przepisów o okresie karencji po ich zastosowaniu.

Spis publikacji